اسکیت کفشی سبا مدل Trix Junior 36-38 | اسکیت ورزشی