میله هالتر پاورجیم مدل 001 به همراه وزنه پامپ

تومان2050000