تخفیف!

ابزار و تجهیزات صنعتی

تبر فیسکارس مدل Splitting Axe L X21 2021

تومان3033100

ابزار و تجهیزات صنعتی

تبر مدل زنجان -T002

تومان249500
تخفیف!

ابزار و تجهیزات صنعتی

تبر سامکو مدل YPK-41

تومان73000

ابزار و تجهیزات صنعتی

تبر اینکو مدل HAX0206008

تومان223000

ابزار و تجهیزات صنعتی

تبر مدل m-800

تومان93000
تخفیف!

ابزار و تجهیزات صنعتی

تبر هادی زنجان مدل STN0040

تومان248800

ابزار و تجهیزات صنعتی

تبر مدل -T004

تومان140000